We willen een eigentijdse katholieke basisschool zijn, waar we verschillende waarden centraal stellen.

De totale en integrale vorming van de kinderen staat voorop. Hoofd, Hart en Handen , drie aspecten van de totale persoonlijkheid zijn niet van elkaar te scheiden. Elk kind centraal stellen wil bij ons dus zeggen:
HOOFD

  • het leerbedreigde kind helpen
  • het taalarme kind opvangen
  • het hoogbegaafde kind begeleiden
HART
  • opvang van kinderen met emotionele, sociale of gedragsproblemen
HANDEN
  • oog hebben voor creatieve en sportieve vaardigheden

Waarden zoals: respect en waardering voor iedereen, dienstvaardigheid, aandacht voor eigen identiteit, eerbied, eerlijkheid, gelijkheid, mondigheid, creativiteit, verdraagzaamheid, luisterbereidheid, dankbaarheid, solidariteit, vrede, zelfverdediging, verantwoordelijkheidszin, rechtvaardigheid, waarheid en schoonheid, milieubewustzijn en een kritische kijk op de maatschappij komen in het dagelijkse schoolleven geregeld aan bod. Toch verliezen we niet uit het oog dat ieder kind recht heeft op zijn eigen stijl en persoonlijkheid.

Elk kind heeft zijn eigen talenten, die we volledig willen helpen ontplooien. Binnen onze school hebben we een bijzondere aandacht voor culturele en creatieve ontwikkeling.

In de school streven we kwaliteitsonderwijs na. De eindtermen en ontwikkelingsdoelen van de Vlaamse Gemeenschap zijn daarbij richtinggevend. In het Virgo Maria-instituut worden, om die eindtermen te bereiken en de ontwikkelingsdoelen na te streven, de leer- en vormingsplannen van het Vlaamse Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (VVKBaO) gevolgd. We wensen een dynamische school te zijn met een opdracht voor deskundigheid waarbij we ook streven naar verdere uitbouw en verbetering, waarin we openstaan voor vernieuwing en daartoe begeleiding, nascholing en conferenties zien als belangrijke hulpmiddelen. Zelfstandigheid bevorderen verliezen we niet uit het oog;

In de jaarplanning hebben we oog voor de samenhang binnen een vak, tussen de verschillende vakken en tussen de verschillende leerjaren.

De school is een kleine leefgemeenschap, met verschillende groepen. Samenwerken in gemeenschap met elkaar is voor ons een prioriteit.

e verbondenheid in onze school willen wij beklemtonen door iedereen (leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, onderhoudspersoneel, secretariaat, middagtoezichters, CLB) te betrekken bij het scheppen van een hartelijk leefklimaat, waar onderlinge waardering bijdraagt tot een goede leef- en leersfeer. We kiezen telkens opnieuw voor dialoog, door het organiseren van overlegmomenten om eensgezind te werken aan de opdrachten van onze school. We werken samen met alle participanten door overlegmomenten, personeelsvergaderingen, schoolraad, vergaderingen met de oudervereniging , ouderraad te organiseren om te komen tot een gunstig werk en schoolklimaat. Als enthousiast team vinden wij een evenwicht tussen ieders eigenheid en collegialiteit.

Bij dit alles staan de kinderen steeds centraal. We nodigen ze uit om mee hun school te maken : door hen, op hun niveau, de nodige verantwoordelijkheden te geven leren ze op het oefenveld van de school hoe ze zich maatschappelijk kunnen inzetten.

Ons opvoedingsproject zal slagen door ons onderling samenwerken en vertrouwen in elkaar, in een sfeer van christelijke samenhorigheid. Onze school wordt zo een milieu waar directie, leerkrachten, opvoedend hulp- en administratief personeel met elkaar omgaan in de geest van Jezus Christus en dit in nauwe samenwerking met de ouders.

De kunst van het samenleven in gemeenschap tussen verschillende mensen, moet geleerd worden. Daarom wordt aandacht besteed aan persoonsbevorderende relatievormen.

Zowel in taken als in werkvormen; in groeps- en klasdoorbrekende activiteiten, wordt hieraan gewerkt. Op die manier trachten we kleine pesterijen in te dijken; leren we waardering opbrengen voor anderen en brengen we bij de kinderen een positieve levensvisie bij. Toch zijn we niet blind en kunnen vele factoren deze relatievormen, buiten onze wil, beïnvloeden. In eerste instantie is een positief thuisklimaat, zowel tegenover de school als tegenover de maatschappij een voedingsbodem om een positieve maatschappijkritische houding aan de kinderen bij te brengen.

Als schoolgemeenschap willen we de kinderen een luisterend oor aanbieden; willen we hen helpen zich weerbaar op te stellen en willen we hun vragen onbevangen beantwoorden. Het pad naar de volwassenheid willen we graag samen bewandelen. Toch blijft de schoolgemeenschap rekenen op blijvende steun van het gezin, waarin het kind leeft.

Elk kind krijgt maximale ontplooiingskansen. Dit gebeurt door aangepast onderwijs, door differentiërende en individualiserende werkvormen. We volgen hen goed op en werken aangepaste begeleiding en evaluatie uit. Op die manier wordt er zorg aan de ontwikkeling van elk kind besteed.

Onze school tracht aan leerzwakke en leervertraagde leerlingen , maar ook aan hoogbegaafde kinderen extra aandacht te geven. Het is voor ons belangrijk om mensen te vormen die geven wat ze kunnen en die al hun talenten gebruiken. Vanuit evangelisch oogpunt hebben we extra aandacht voor kinderen die op één of ander vlak kansen missen om volwaardig mens te worden. Alle kinderen die op één of andere manier kansarm zijn, hebben recht op onze extra aandacht.

Als katholieke school opteren we voor een eigentijdse en uitnodigende geloofsopvoeding, waarin het leven van Jezus Christus en zijn woord, het Evangelie, centraal staan. Zonder onze eigenheid prijs te geven, hebben wij eerbied voor kinderen met een andere godsdienstige gezindheid of opvatting. Van alle ouders verwachten we dat ze zich loyaal opstellen tegenover de christelijke geloofsopvoeding die we de kinderen trachten bij te brengen en dat ze de schoolse visie op geloofsopvoeding positief ondersteunen.

Onze school is een werk- en leefgemeenschap waarin alle participanten samen, zonder onderscheid, het christelijk geloof beleven. Dit gebeurt tijdens eenvoudige vieringen rond de kerkelijke feestdagen in de kleuterschool, en gezamenlijke gebeds- en/of eucharistievieringen in de lagere school. Elke dag begint met een catechetisch moment. Belangrijke waarden in het leven zoals trouw, rechtvaardigheid, vrede, vrijheid, respect voor het leven, worden uitgediept via verhalen en gespreksmomenten.

Onze school wil opvoeden tot christenen in woord en daad. Het schoolteam leeft de evangelische boodschap voor, maar staat ook open voor andere levensovertuigingen, op voorwaarde dat men bereid is tot vredevol samenleven en respect toont voor de christelijke inspiratie.

e kinderen krijgen de kans om andere culturen te leren kennen en worden aangemoedigd om solidair te zijn met anderen. Zo ontdekken de kinderen hoe het christendom mensbevorderend is. Onze school wil ook een deel zijn van de grote kerkgemeenschap. Heel de school leeft mee als de kinderen van het tweede leerjaar hun eerste communie doen in de parochiekerk. De kleuters brengen af en toe een bezoek aan de kapel naast de school. Daar wordt dan tijd gemaakt voor gebed en bezinning.